Onze gegevens

Deze website, de domeinnaam en de aangeboden diensten en producten worden beheerd door:

Emilie Elen

De Kleine Reus en de Draak

Vijverstraat 64

3040 Sint-Agatha-Rode

De onderneming werd ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder de vorm van een éénmanszaak met als ondernemingsnummer 730.560.646. Het BTW-nummer is BE0730.560.646.

U kan ons bereiken via mail op hallo@dekleinereusendedraak.be.

U kan ons ook terugvinden op Facebook en Instagram.

 

Algemene verkoopsvoorwaarden

Elke gebruiker die deze website bezoekt verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier geschreven. Elke gebruiker verklaart ook gerechtigd te zijn om deze Algemene verkoopsvoorwaarden te aanvaarden, of deze website te gebruiken onder toezicht van gerechtigd persoon.

Indien u zich akkoord verklaart met de Algemene voorwaarden zijn deze bindend voor koper en verkoper. Indien u niet akkoord gaat met de Algemene verkoopsvoorwaarden raden wij u aan om geen gebruik te maken van onze website en onze diensten.

Op elk moment kunnen wij beslissen om de Algemene voorwaarden te wijzigen zonder dat dit een recht op schadevergoedingen met zich meebrengt. Wijzigingen zullen uiteraard enkel van toepassing zijn op transacties in de toekomst. Hierdoor bent u nooit ongewenst gebonden aan iets.

 

Gebruik van de website

Het gebruik van de website en onze diensten is volledig op eigen risico. Natuurlijk doen wij het mogelijke om uw bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen.Het is mogelijk dat u als gebruiker schade oploopt door errors en virussen die onze website aanvallen. De website is te bezoeken zonder enige vorm van garantie of waarborg. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de schade die voorkomt uit deze situaties.

Wij nemen steeds de mogelijke maatregelen om uw bezoek aan onze website zo vlot en toegankelijk mogelijk te laten verlopen. Wij proberen storingen en onderbrekingen tot een minimum te beperken. Voor schade die hieruit voortvloeit zijn wij niet verantwoordelijk.

Indien u bepaalde inhoud van onze website download is dit steeds op risico van de gebruiker.

Gebruikers en derden die een bedreiging vormen voor de toegankelijkheid en veiligheid van onze website zullen aansprakelijk gesteld worden voor de veroorzaakte schade. Indien deze persoon een gebruiker is heeft hij vrijwaringsplicht ten aanzien van ons.

Bij vragen of opmerkingen kan u ons steeds contacteren via mail op hallo@dekleinereusendedraak.be.

 

Informatie op de website

Wij streven ernaar om u steeds zo volledig, duidelijk en correct mogelijk te informeren over onze diensten. Wij kunnen steeds de informatie op onze website wijzigen, aanvullen of verwijderen. We kunnen helaas niet garanderen dat deze informatie steeds voldoet aan ieders verwachtingen. Indien er fouten of tekortkomingen zijn zullen wij deze zo snel mogelijk aanpassen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de directe en indirect schade die zou kunnen ontstaan door gebruik van de aangeboden informatie, producten en diensten.

Bij vragen of opmerkingen kan u ons steeds contacteren via mail op hallo@dekleinereusendedraak.be.

 

Privacy

Wij dragen steeds zorg voor uw gegevens en verwijzen u door naar onze privacy policy indien u hier meer over wenst te weten.

U heeft steeds het recht om te vragen om uw gegevens te verwijderen uit onze databanken. U kan uw verzoek tot verwijderen richten tot hallo@dekleinereusendedraak.be. Wij zullen uw verzoek behandelen en uw gegevens zullen definitief verwijderd worden.

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die doorgestuurd worden en opgeslagen op uw computer. Wij gebruiken deze cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website zodat het niet nodig is om uw gegevens telkens opnieuw in te geven. Met deze cookies kunnen wij informatie verzamelen over het gebruik van onze diensten, waardoor wij deze steeds meer kunnen verbeteren en aanpassen aan de noden van onze gebruikers. De cookies worden geenszins gebruikt om toegang te krijgen tot uw computer, noch de informatie op uw computer.

U heeft de mogelijk om uw instellingen op uw computer aan te passen zodat de cookies niet worden opgeslagen. Dit kan mogelijk problemen veroorzaken bij het gebruik van onze website.

 

Herroepingsrecht

Als gebruiker heeft u het recht om af te zien van uw aankoop binnen de 14 dagen na de levering van de goederen. Hiervoor wordt er geen boete aangerekend. In geval van herroeping dient u de goederen terug te bezorgen aan ons met de originele verpakking en zonder beschadiging. De kosten van het terugsturen zijn volledig te dragen door u.

 

Uitzonderingen

Voor sommige producten is het niet mogelijk om u te beroepen op het herroepingsrecht:

  • Producten die gepersonaliseerd zijn of werd samengesteld naar uw persoonlijke voorkeur.
  • Producten met korting en soldenproducten
  • Producten met een houdbaarheidsdatum
  • Producten die we om hygiënische redenen niet kunnen terugnemen zoals fopspenen, spenen, flesjes, borstkolven, natte doekjes, verzorgingsproducten, …. Dit geldt enkel indien de verpakking reeds werd geopend.

 

Intellectuele eigendom

Onze website en de inhoud ervan wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Hieronder wordt verstaan: alle artikels, teksten, blogs, notities, tekeningen, afbeeldingen, foto’s, video’s, audio, … Deze worden beschermd door het auteursrecht , softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

Het auteursrecht , softwarerecht en databankrecht beschermen het technisch karakter van de website.

Het merkenrecht beschermt iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze website.

U heeft enkel een beperkt toegangs- en gebruiksrecht op onze website. Hiervan kan u enkel in persoonlijk en niet-commercieel kader gebruik van maken.

 

Toepasselijk recht

Op al onze diensten en producten is het Belgisch recht van toepassing. Onze algemene voorwaarden en verkoopsvoorwaarden vallen eveneens onder het Belgisch recht. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt of het vredegerecht van Beringen.

Indien één of meerdere bepalingen van onze Algemene voorwaarden in het gedrang komen doet dit geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen.

Voor geschillen kan je ook terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution).

 

Verkoopsvoorwaarden

Prijzen en betaling

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw en alle andere taksen die verplicht zijn door de klant te dragen. Indien er vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.Alle facturen zijn contant betaalbaar, op de vervaldag, tenzij anders op de factuur vermeld.Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en factuurnummer te vermelden.Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover wij beschikken, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Dit vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 50 euro per factuur.

Levering
Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
Eigendomsvoorbehoud
Goederen die geleverd werden zullen onze eigendom blijven totdat de volledige betaling gebeurd is, inclusief alle kosten en lasten, interesten en vergoedingen. Bij niet-betaling hebben wij het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper.
Klachten en beschadigde artikelen
Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering moet binnen de 8 dagen na levering worden gemeld. Indien u dit niet binnen deze termijn meldt vervalt uw recht om de goederen terug te sturen met de beschadiging als reden.
Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.De garantie is niet overdraagbaar.Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
Overmacht
Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze wil om die zowel ons als onze leveranciers en vervoerders kunnen overkomen. Hieronder kan u begrijpen: productieonderbrekingen, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen.
Kortingen
Kortingen en kortingscodes kunnen niet gecumuleerd worden, tenzij ander bepaald. Kortingen en kortingscodes zijn niet geldig op promoties, cadeaubonnen en items op geboortelijsten.
Klantenkaart
Dit is enkel geldig voor de klanten met een actieve account op onze website.
Per aankoopbedrag van 10,00 euro verdient de klant 1 spaarpunt. Voor de eerste bestelling worden 5 punten verdiend en voor iedere volgende bestelling verdient de klant 2 punten. Wanneer de klant 20 punten verzameld heeft, dan ontvangt hij een kortingsbon voor een bedrag van 10,00 euro.
Afgeprijsde artikelen worden niet meegerekend in het aankoopbedrag waarop de toegekende punten gebaseerd worden.